Prevoz zosnulých zo zahraničia

o o o o o

 

Ak zomrel váš blízky mimo Slovenska, prepravíme jeho telo zo zahraničia. Samozrejmosťou je vybavenie povolení a všetkých dokumentov potrebných k transportu.

 

Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vykonáva spôsobom upraveným v Dohovore o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky potrebný pas pre mŕtvolu príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky.

Pas pre mŕtvolu sa môže vydať, ak sú splnené všetky požiadavky platné v štáte, z ktorého sa preprava uskutočňuje a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Pas pre mŕtvolu vydáva:

  • samosprávny kraj
  • regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol mŕtvy nakazený nebezpečnou  chorobou
  • pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva

V prípade úmrtia slovenského občana (s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky) v zahraničí zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva Slovenskej republiky, prípadne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého v Slovenskej republike spolu s nasledujúcimi informáciami, ak ich už má k dispozícii :

  • dátum, miesto a príčina smrti
  • adresu a kontakt na ústav, kde sa nachádzajú telesné pozostatky nebohého a podmienky vydania tela pozostalým
  • podmienky pre uvoľnenie tela na jeho prevoz do vlasti
  • predpokladanú výšku nákladov na prevoz telesných pozostatkov do Slovenskej republiky, prípadne náklady na spopolnenie a prevoz urny do Slovenskej republiky, alebo výšku nákladov spojených s pohrebom v zahraničí.

V súlade s predpismi miestnych úradov zabezpečí konzulárne pracovisko taktiež vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje.